ΚΟΙΣΠΕ Φάρος

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. «ΦΑΡΟΣ» (Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης) αποτελεί μία νέα μορφή συνεταιριστικής επιχειρηματικής δράσης ειδικά για άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Σκοπός του είναι η κοινωνική ενσωμάτωση και η επαγγελματική ένταξη των ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα ώστε να συμβάλλει στην κατά το δυνατόν οικονομική τους αυτάρκεια και στην αποκατάστασή τους. Θεσμοθετήθηκε με τον Ν 2716/99.

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. «ΦΑΡΟΣ» ιδρύθηκε το 2006 ως αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας των Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής & Ερευνών Παρ. Πάτρας, της Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών «Παναγία η Βοήθεια» και του Κέντρου Ψυχικής Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας».

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. «ΦΑΡΟΣ» είναι:

1) Ιδρυτικό Μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Κοι.Σ.Π.Ε. (ΠΟΚοιΣΠΕ)

2) Εγγεγραμμένος στο Μητρώο Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

3) Μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Δια Βίου Μάθηση EfVET (European Forum of Technical and Vocational Education & Training) http://www.efvet.org/ 

Ο EfVET είναι μια πανευρωπαϊκή επαγγελματική ένωση που έχει δημιουργηθεί από και για τους παρόχους τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (TVET) σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

4) Μέλος των Πυλώνων Αλληλεγγύης της ΓΕΦΥΡΑΣ Α.Ε.

Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Το Δ.Σ. εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται κάθε 3 χρόνια από την εκλογή του προηγουμένου. Τη διοίκηση του Συνεταιρισμού ασκεί το Δ.Σ. το οποίο αποτελείται από επτά τακτικά μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά που εκλέγονται από την Γεν. Συνέλευση. Από αυτά τα μέλη πέντε προέρχονται από την 2η και 3η κατηγορία και υποχρεωτικά 2 μέλη από την Α’ Κατηγορία.

Η σύνθεση του Δ.Σ. είναι η ακόλουθη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σ. Κούλης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Β. Αθανασοπούλου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ε. Τσιρώνη

ΤΑΜΙΑΣ: Ε. Τσαμπά

ΜΕΛΟΣ: Ν. Ανδρικοπούλου

ΜΕΛΟΣ: Ε. Καραγεωργοπούλου

ΜΕΛΟΣ: Κ. Γκολώνη

Εποπτικό Συμβούλιο (Ε.Σ.)

Το Ε.Σ. εκλέγεται από τη Γ.Σ. και αποτελείται από 3 μέλη, τον Πρόεδρο και δύο μέλη. Μέλη της Α’ Κατηγορίας δεν μετέχουν στο Εποπτικό Συμβούλιο. Το Ε.Σ. ελέγχει τις πράξεις του Δ.Σ. καθώς και την τήρηση των αποφάσεων της Γ.Σ. από το Δ.Σ. Το Ε.Σ. έχει δικαίωμα και καθήκον να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείων των συνεταιρισμών, να διενεργεί λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο και να παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων του συνεταιρισμού.

Η σύνθεση του Εποπτικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κανδρή Κ.

ΜΕΛΟΣ: Παπαδοπούλου Κ.

ΜΕΛΟΣ: Μποδιώτη Ε.

Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)

Συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία φορά το έτος ύστερα από πρόσκληση του Δ.Σ. ή εκτάκτως όποτε την συγκαλέσει το Δ.Σ. Συνεδριάζει έγκαιρα όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα μισά μέλη του συνεταιρισμού.