Ιστορικό

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ. Ν.Αχαΐας «ΦΑΡΟΣ», είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας των Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας (Ε.Ψ.Υ.) των βασικών Μονάδων Ψυχικής Υγείας του Ν.Αχαΐας:

  1. της Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Παναγία η βοήθεια»
  2. του Κέντρου Ψυχικής Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»
  3. του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής & Ερευνών (Ε.Κε.Ψ.Υ.Ε.) Παρ. Πάτρας

2003

Το Νοέμβριο του 2003 το «Συνεργείο Υποστήριξης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας» στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Προγράμματος EQUAL  ενημέρωσε τους εκπροσώπους των παραπάνω φορέων για την προοπτική δημιουργίας Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης στο Νομό Αχαΐας.

2004

ο Κοι.Σ.Π.Ε. «ΦΑΡΟΣ» πήρε έγκριση σκοπιμότητας από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης στις 14-11-2004 (Αρ.Πρωτ. Υ5α/Γ.Π.74779). Αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας αυτής, ήταν η δημιουργία εξαμελούς (6μελούς) Επιτροπής Πρωτοβουλίας, με εκπροσώπους των τριών προαναφερόμενων Φορέων. Ακολούθησε ενημέρωση των τοπικών φορέων, επαγγελματιών ψυχικής υγείας και ατόμων με ψυχιατρικά προβλήματα, από τους οποίους ένας σημαντικός αριθμός εκδήλωσε ενδιαφέρον για συμμετοχή στη δημιουργία ενός Κοι.Σ.Π.Ε. στο Ν.Αχαΐας.

2006

Στις 21/06/2006 κατατέθηκε αίτηση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής στο Ειρηνοδικείο Πατρών για την καταχώρηση του καταστατικού του Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ. Ν.Αχαΐας «ΦΑΡΟΣ» και στις 13/07/2006, καταχωρήθηκε το καταστατικό στο μητρώο συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου.

2007

Στις 19/11/2007 πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου. Την πρωτοβουλία για την ίδρυση και λειτουργία του Κοι.Σ.Π.Ε. «ΦΑΡΟΣ», ενέκρινε, στήριξε και στηρίζει η Τομεακή Επιτροπή Ψυχικής Υγείας Ν.Αχαΐας, καθώς και η 6η ΥΠΕ.

2007

Ιδρυτικά μέλη του Κοι.Σ.Π.Ε. Ν.Αχαΐας «ΦΑΡΟΣ» είναι:

  • 17 επαγγελματίες ψυχικής υγείας
  • 19 πρόσωπα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα και
  • 9 φορείς:

6η ΥΠΕ

Π.Π.Γ.Ν.Π. «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ»

Ιατρικός Σύλλογος

Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας

Δήμος Μεσσάτιδος

Σύλλογος Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία (ΣΟΨΥ)

Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Ε.Κε.Ψ.Υ.Ε. «ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής & Ερευνών (Ε.Κε.Ψ.Υ.Ε.) Παρ. Πάτρας.

2009

Στις 8/01/2009 έγινε εγγραφή της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Πελοποννήσου – Ηπείρου – Νήσων στον Κοι.Σ.Π.Ε. «ΦΑΡΟΣ», ως νέα μέλη της Γ’ Κατηγορίας, ο Δημοτικός Οργανισμός Υγείας και Πρόνοιας του Δήμου Πατρέων, και το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο».

Η συμβολή των παραπάνω φορέων στη λειτουργία και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Κοι.Σ.Π.Ε. είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αποτυπώνει την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας (σε επίπεδο φορέων), σε θέματα που αφορούν την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

Σήμερα ο Κοι.Σ.Π.Ε. «ΦΑΡΟΣ» αριθμεί 99 μέλη, τα οποία κατανέμονται στις τρεις κατηγορίες ως εξής:

  • Α’ Κατηγορία: 59 μέλη (πρόσωπα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα)
  • Β’ Κατηγορία: 28 μέλη (Ε.Ψ.Υ.)
  • Γ’ Κατηγορία: 12 μέλη (Φορείς)

Στις δραστηριότητες του Κοι.Σ.Π.Ε «ΦΑΡΟΣ» απασχολούνται 26 εργαζόμενοι με καθεστώς μόνιμης απασχόλησης εκ των οποίων 22 είναι άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα οι 4 είναι επαγγελματίες. Επίσης, απασχολούνται 9 εργαζόμενοι με εποχιακή απασχόληση.